Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji Digital Knowledge Observatory

(Regulamin)

obowiązujący od dnia 10 maja 2018 roku

Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja Digital Knowledge Observatory z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000235319, NIP 7010000181 (Fundacja), określa w Regulaminie zasady świadczenia przez Fundację usług drogą elektroniczną na rzecz osób, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na świadczenie tych usług na podany przez nie adres poczty elektronicznej (Usługa).

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi należy uważanie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Każdy korzystający z Usługi jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z Usługi potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść (Użytkownik Usługi).

Niniejszy Regulamin określa:

prawa i obowiązki Fundacji oraz Użytkownika Usługi,

zasady wyłączania odpowiedzialności Fundacji z tytułu świadczenia Usługi.

Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

Subskrypcja Usługi jest bezpłatna.

Warunki świadczenia Usługi przez Fundację

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik Usługi, są następujące:

połączenie z siecią Internet,

przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies,

poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (w przypadku świadczenia Usługi przy użyciu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi).

W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

Prawa i obowiązki Fundacji oraz Użytkownika Usług

Fundacja zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.

Fundacja zastrzega sobie prawo do:

przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usługi,

wysyłania komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi,

odmowy świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik Usługi narusza Regulamin,

dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi poprzez zmianę Regulaminu,

zaprzestania wysyłania informacji w ramach Usługi do wszystkich lub poszczególnych Użytkowników Usługi bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie Użytkowników Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użytkownik Usługi ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi, uniemożliwiających z niej korzystanie, Fundacja podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

Użytkownik Usługi, korzystając z Usługi, jest zobowiązany do powstrzymania się od:

podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w ramach Usługi, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi oraz od korzystania z Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników Usługi lub Fundacji,

wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Fundacji.

Użytkownik Usługi jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Fundacji o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Usługi. Fundacja po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika Usługi, który naruszył Regulamin.

Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi.

Użytkownik Usługi może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłane są informacje w ramach Usługi, klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach świadczenia Usługi oraz wpisując w odpowiednim polu nowy adres poczty elektronicznej.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Usługi w związku z korzystaniem z Usługi jest Fundacja.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Fundację, określa nota informacyjna dostępna na stronie internetowej: www.digitalknowledge.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez Fundację w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO.

Odpowiedzialność

Fundacja oraz Użytkownik Usługi są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

Fundacja nie ponosi wobec Użytkownika Usługi naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia dostępu Użytkownika Usługi do Usługi.

Fundacja nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Usługi z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

treści udostępniane przez Użytkownika Usługi w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

utratę przez Użytkownika Usługi danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Fundacji (np. awaria sieci, działanie osób trzecich),

szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności (w tym siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),

podania przez Użytkownika Usługi nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

nieprzestrzeganie przez Użytkownika Usługi postanowień Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik Usługi ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez Fundację.

Reklamacje dotyczące Usługi rozpatruje Fundacja.

Wszelkie zapytania oraz reklamacje dotyczące Usługi należy kierować:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@digitalknowledge.pl

telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 22 314 14 01, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Fundacja dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.

O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Fundacja zawiadamia Użytkownika Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.

Rozwiązanie umowy

Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

W dowolnym momencie Użytkownik Usługi ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, informując o tym Fundację.

Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi w celu potwierdzenia rozwiązania umowy.

Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika Usługi, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu Użytkownika Usługi z listy prowadzonej przez Fundację, wynikającym z naruszenia przez Użytkownika Usługi Regulaminu.

Postanowienia końcowe

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zaktualizowane brzmienie Regulaminu będzie dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.digitalknowlede.pl/regulamin-swiadczenia-uslug. O aktualnej treści Regulaminu Użytkownicy Usługi mogą również zostać poinformowani za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy i RODO.

Załącznik – Usługi dostępne dla Użytkownika Usługi

Przesyłanie informacji o inicjatywach i aktywnościach Fundacji

Warunkiem korzystania z Usługi, poza akceptacją Regulaminu zgodnie z pkt I.3 Regulaminu, jest wyrażenie przez Użytkownika Usługi dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o nowych inicjatywach, aktywnościach, ofertach oraz działalności statutowej Fundacji, na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej.

Informacje przesyłane w ramach Usługi są wysyłane Użytkownikowi Usługi cyklicznie, bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Użytkownika Usługi.

Informacje przesyłane w ramach Usługi zawierają:

aktualne informacje na temat działalności statutowej Fundacji,

materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją w zakresie wspierania jej działalności statutowej,

aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych przez Fundację,

aktualne informacje o podejmowanych przez Fundację nowych inicjatywach i aktywnościach, oraz

aktualne oferty współpracy z Fundacją.

Aktywacja Usługi, poza akceptacją Regulaminu oraz zgodą Użytkownika Usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku zgody na otrzymywanie informacji w ramach Usługi za pomocą adresu poczty elektronicznej, wymaga potwierdzenia przez Użytkownika Usługi w postaci kliknięcia w link aktywacyjny wysłany przez Fundację na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny, między Fundacją a Użytkownikiem Usługi zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi.

Brak potwierdzenia aktywacji Usługi w powyższy sposób w terminie 14 dni od daty wysłania linku aktywacyjnego skutkował będzie usunięciem adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi. Po upływie tego czasu, aby korzystać z Usługi, konieczne jest udzielenie ponownej zgody na korzystanie z Usługi.

Podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany w liście mailingowej Fundacji tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Użytkownika Usługi z Usługi.

Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie w link umieszczany pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Usługi, następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Cofnięcie zgody w powyższy sposób spowoduje usunięcie adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi z bazy mailingowej Fundacji.

Usunięcie z listy mailingowej w związku z rezygnacją złożoną przez Użytkownika Usługi następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.